Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς, Νικόλαος Φραγκίσκος (εισαγωγή, σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις (Εκλογαί), δια την Β΄ τάξιν των εξατάξιων Γυμνασίων
[1961, 13th edition]