Ι. Μάσσος, Α. Ζάγκας, Γ. Κούβελας
Χριστιανισμός και Κόσμος. Β΄ Λυκείου
[1982, 5th edition]