Ευάγγελος Θεοδώρου (επιμ.), Εμμανουήλ Μουρούλης, Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος (μετάφραση)
Ανθολόγιο Πατερικών Κειμένων δια τας τρεις ανωτέρας τάξεις του Γυμνασίου
[1972, 4th edition]