Ευάγγελος Θεοδώρου (επιμ.), Εμμανουήλ Μουρούλης, Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος (μετάφραση)
Ανθολόγιο Πατερικών Κειμένων δια τας τρεις ανωτέρας τάξεις του Γυμνασίου
[1975, 7th edition]