Ν. Διαμαντόπουλος, Α. Κυριαζόπουλος
Ελληνική ιστορία των νεοτέρων χρόνων για την ΣΤ΄ τάξη του Δημοτ. Σχολείου
[1981, 3rd edition]