Μανόλης Τριανταφυλλίδης
Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου
[1975, 3rd edition]