Νικ. Φαρμάκης, Ελ. Φαρμάκη
Ορθόδοξος χριστιανική Κατήχησις και Λειτουργική διά την ΣΤ΄ τάξιν του δημοτικού σχολείου