Α. Κυριαζόπουλος, Ν. Διαμαντόπουλος, Λ. Γαβαλάς
Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης διά τη Γ΄ τάξι του δημοτικού