Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γαλλική μέθοδος των τάξεων Δ΄ και Ε΄, εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου της Παιδείας δια την έκτην και την έβδομην τάξιν των οκταταξίων Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της Μέσης εκπαιδεύσεως