Αντώνης Ν. Καραγιάννης, Παν. Παπαδόπουλος (επιμ.)
Γεωγραφικαί Διδασκαλίαι Α΄ Γεωγραφία - Άτλας της Ελλάδος μετά πολλών χαρτών και εικόνων διά την Γ΄ - Δ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων