Ν. Α. Καραγιάννης
Ζώα και φυτά δια την τετάρτην τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1939, 2nd edition]