Θάνος Λ. Ερμήλιος
Σολφέζ (Solfege), τεύχος Α΄ προς χρήσιν των μαθητών της Μέσης Εκπαιδεύσεως (Γυμνασίων, παιδαγωγικών ακαδημιών, εκκλησιαστικών σχολών και των ωδείων)