Παναγ. Γαβρεσέας
Εγχειρίδιον ζωολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Οκταταξίων Γυμνασίων