Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνική ιστορία από των χρόνων της αχαϊκής συμπολιτείας μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων μετ' εικόνων δια την Β΄ τάξιν του Ελληνικού Σχολείου