Π. Ρομποτής
Σειρά εγκύκλιων μαθημάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων. Τόμος ΣΤ' περιέχον την ιεράν ιστορίαν κατ΄ έκτασιν
[1859]