Γεωρ. Ουήβερος (G. Weber), Α. Ι Αντωνιάδης (μετάφραση)
Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας. Συγγραφείσα μεν Γερμανιστί. Ιστορία του Παλαιού Κόσμου
[1859]