Ι. Π. Κοκκώνης
Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων, περιόδου Α΄, τμήμα Α΄, περιέχον την πολιτικήν γεωγραφίαν
[1860, 6th edition]