Α. Α. Σακελλάριος
Στοιχειώδης γεωγραφία πολιτική, μαθηματική και φυσική προς χρήσιν της εν τοις ελληνικοίς σχολείοις σπουδαζούσης νεολαίας
[1870, 6th edition]