Μουχτασάρ
Τζογραφία, Σουάλ Βε Τζεβαή, Ουσουλί, Ουζρέ, Τερτίη Οδούμνους, Τερς Κιτάπη Τηρ
[1877, 4th edition]