Αθανάσιος Α. Σακελλάριος
Εγχειρίδιον ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων πεζών συγγραφέων και ποιητών της ελληνικής γλώσσης
[1874, 4th edition]