Γεώργιος Μ. Ζαδές
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης θεωρητική και πρακτική, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων
[1874, 2nd edition]