Ν. Ι. Σολωμός
Πρακτικός οδηγός του Έλληνος τεχνίτου, ήτοι πρακτική μηχανική`, πόνημα βραβευθέν εν τω Μεταξαίω διαγωνίσματι
[1875]