Α. Α. Σ.
Επίτομος ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον προς χρήσιν των εν τοις Δημοτικοίς Σχολείοις διδασκομένων αυτών
[1880]