Πλούταρχος, Μ. Γκιόλμας (σχόλια)
Πλουτάρχου Βίοι παράλληλοι οι εν τοις Γυμνασίοις διδασκόμενοι, τεύχος πρώτον, Άγις-Κλεομένης
[1880]