Δ. Πανταζής
Σύνοψις γενικής ιστορίας εκτενεστέραν την ελληνικήν περιέχουσα συναρμολογηθείσα προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων
[1880, 10th edition]