Ιωάννης Γ. Κυφιώτης
Τα πρώτα μαθήματα της γεωγραφίας Κωνσταντινούπολης και προάστια αυτής μετά της Θράκης προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1880, 2nd edition]