Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός
Στοιχειώδης εκκλησιαστική ιστορία χάριν της εν τοις ανωτέροις εκπαιδευτηρίοις μαθητευούσης νεολαίας
[1880, 2nd edition]