Π. Π. Οικονόμος
Ομήρου Οδύσσεια, προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων ιδία δε των Παρθεναγωγείων, μετ΄ εικόνων, τεύχος Α΄
[1881]