Γεώργιος Δούκας
(Grammaire de la langue francaise, a l΄ usage des ecoles et des colleges, premiere partie, analyse grammaticale et etymologie) Γραμματική της γαλλικής γλώσσης, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων, Μέρος πρώτον, τεχνολογικόν και ετυμολογικόν
[1881, 4th edition]