Διόδωρος Σικελιώτης, Χαρίσης Πούλιος (επιμ)
Αναγνώσματα εκ της Διοδώρου του Σικελιώτου βιβλιοθήκης ιστορικής κατά το πρόγραμμα του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως μετά ερμηνευτικών σημειώσεων τεύχος I
[1881]