Βλ. Γ. Σκορδέλης
Οι ήρωες της Νέας Ελλάδος. Προς διδασκαλία της Εθνικής Παλιγγενεσίας εν τοις Δημ. Σχολείοις και Παρθεναγωγείοις
[1882]