Α. Α. Σακελλάριος
Στοιχειώδης γεωγραφία πολιτική, μαθηματική και φυσική προς χρήσιν της εν τοις ελληνικοίς σχολείοις σπουδαζούσης νεολαίας
[1883, 17th edition]