Π. Π. Οικονόμος
Ομήρου Οδύσσεια, προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων, ιδία δε των Παρθεναγωγείων, μετ΄ εικόνων, τεύχος Α΄
[1883, 4th edition]