Κωνσταντίνος Σ. Καταιβαίνης
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης μάλιστα της αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1883]