Α. Ι. Αντωνιάδης
Εγχειρίδιον της συγχρόνου γεωγραφίας περιλαμβάνον εκ της παλαιάς την της ελλ. και ιταλ. Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, Ασσυρίας, Βαβυλωνίας, Μηδίας, Περσίας, Αιγύπτου και Κυρήνης μετ' αλφαβητικού πίνακος προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1884, 2nd edition]