Γεώργιος Ι. Αγγελόπουλος
Στρατιωτικόν σύστημα των κυριωτέρων της Ευρώπης κρατών, μεταφρασθέν εξ ανεκδότου γαλλικού συγγράμματος
[1884]