Γαλλική χρηστομάθεια, προς χρήσιν των Γυμνασίων, Τόμος πρώτος, πρώτη τάξις του Γυμνασίου
[1884]