Β. Γ. Σκορδέλης
Οι ήρωες της νέας Ελλάδος μετ' εικόνων και πολλών δημοτικών ποιημάτων προς διδασκαλίαν της ιστορίας της εθνικής παλιγγενεσίας εν τοις δημοτ. Σχολείοις και παρθεναγωγείοις, τεύχος Β΄
[1885]