Π. Παπαρούσης, Ι. Κοντογιάννης
Ελληνική Ιστορία βιογραφικώς συντεταγμένη προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων, τεύχος Β΄
[1885]