Δημήτριος Κουτσομητόπουλος
Βοτανική μετά Ορυκτολογίας και Γεωλογίας, προς χρήσιν των Γυμνασίων και Παρθεναγωγείων, κατά το πρόγραμμα του Υπουργείου της Παιδείας, μετά πολλών εικόνων
[1885]