Παναγ. Γ. Κασίμης
Ιστορία της Ελλάδος μετά των όρκων των αρχαίων Ελλήνων στρατιωτών και ηθικών συμπερασμάτων προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1885]