Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης
Στοιχειώδης Πολιτική Γεωγραφία, συνταχθείσα επί τη βάσει των νεωτάτων γεωγραφιών της Γερμανίας, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων
[1886, 7th edition]