Γαλλική χρηστομάθεια, προς χρήσιν των Γυμνασίων, Τόμος τέταρτος, δευτέρα τάξις του Γυμνασίου
[1885, 2nd edition]