Α. Γ. Παλαμάς
Ορθόδοξος χριστιανική λειτουργική ήτοι εξήγησις των θρωμένων και τεαθυμένων εν τοις χριστιανικοίς ναοίς ίδια δε της θείας και ιεράς λειτουργίας προς χρήσιν των ορθοδόξων χριστιανικών σχολείων
[1886, 2nd edition]