Ιωάννης Λαστίκ, Μάξιμος Δασκαλάκης (επιμ.)
Στοιχειώδης γαλλική γραμματική προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων κατά το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
[1886, 2nd edition]