Γουσταύος Εμάρ
Γαλλικά αναγνώσματα μετά βιογραφιών και ερμηνευτικών σημειώσεων, προς χρήσιν των Γυμνασίων, Τόμος τρίτος δια τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως
[1886]