Γουσταύος Εμάρ
Γαλλικά αναγνώσματα, μετά βιογραφιών και ερμηνευτικών σημειώσεων, προς χρήσιν των Γυμνασίων, τόμος δεύτερος δια τους μαθητάς της Β΄ τάξεως
[1886]