Α. Α. Σακελλάριος
Στοιχειώδης Γεωγραφία, Πολιτική και Φυσική, προς χρήσιν της εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις σπουδαζούσης νεολαίας
[1887, 22nd edition]