Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης
Στοιχειώδης Πολιτική Γεωγραφία, συνταχθείσα επί τη βάσει των νεωτέρων γεωγραφιών της Γερμανίας, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων
[1887, 7th edition]