Παναγιώτης Ι. Φέρμπος, Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης
Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος, μετά εικόνων, Προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και των Παρθεναγωγείων, Τεύχος πρώτον
[1888]